Všeobecné obchodné podmienky

PARKINGUNIT.com je obchodný názov spoločnosti PARKINGUNIT.com s.r.o.

1. PARKINGUNIT.com vystupuje iba ako rezervačný agent a všetku zodpovednosť za vozidlá preto preberá parkovisko, hotel, služba Meet and greet alebo iná inštitúcia (ďalej "Poskytovateľ parkovacích služieb"). Vykonaním rezervácie prostredníctvom webových stránok PARKINGUNIT.com súhlasíte s tým, že vykonávate iba online rezerváciu parkovacích služieb a poskytnutie týchto služieb ďalej sprostredkováva Poskytovateľ parkovacích služieb priamo pri príchode na vopred objednané miesto. Poskytovatelia parkovacích služieb sú nezávislé spoločnosti, nie agenti alebo zamestnanci spoločnosti PARKINGUNIT.com. PARKINGUNIT.com nenesie zodpovednosť za konanie, chyby, opomenutia, záruky, porušenie či nedbalosti vzniknuté na strane týchto Poskytovateľov, ani za prípadné úrazy dotknutých osôb, smrť, majetkovú alebo inú škodu a náklady z toho vyplývajúce.

2. Spoločnosť PARKINGUNIT.com neustále monitoruje ceny, aby ponúkla čo najadekvátnejšie služby. Ceny sa môžu vplyvom sezónnych akcií a špeciálnych ponúk znižovať aj zvyšovať. Uvedené ceny sú platné v okamihu predbežnej rezervácie uskutočnenej online. Ceny uvádzané Poskytovateľmi parkovacích služieb spravidla zahŕňajú platnú DPH (alebo jej miestny ekvivalent) pre danú krajinu a zahŕňajú tiež akúkoľvek ďalšiu daň, pokiaľ nie je uvedené inak. Za spôsob platby nie sú účtované žiadne ďalšie príplatky.

3. Proces rezervácie a jej zrušenie

 1. Po dokončení rezervácie uskutočnenej prostredníctvom akejkoľvek stránky PARKINGUNIT.com sa automaticky vygenerujú rezervačné poukazy. Tento poukaz môže byť generovaný priamo spoločnosťou PARKINGUNIT.com alebo Poskytovateľom parkovacích služieb. Rezervácia však negarantuje parkovacie miesto. PARKINGUNIT.com alebo Poskytovateľ parkovacích služieb môže rezerváciu zrušiť, ak nie je schopný ju zabezpečiť. Za týchto okolností bude zákazníkovi vrátená celá suma, ktorú vopred uhradil.
 2. Uistite sa prosím, že poznáte miesto poskytovania služby, pokyny pre objednanú službu, telefónne číslo Poskytovateľa parkovacích služieb a podrobnosti viažuce sa k príchodu a odchodu z parkoviska. Je vašou povinnosťou zistiť si platné pokyny ešte pred odchodom na parkovisko - PARKINGUNIT.com nebude brať ohľad na zmeškané rezervácie, lety alebo iné problémy vzniknuté z dôvodu nezistenia platných pravidiel z vašej strany a nebude tieto služby refundovať.
 3. Ak vám bude z dôvodu nedodržiavania správnej rezervačnej procedúry, zlého vjazdu či odchodu z parkoviska účtovaná vyššia cena, ako je uvedená v rezervačnom poukaze alebo ak rezervačný poukaz nepredložíte, nebude vám spoločnosť PARKINGUNIT.com schopná zabezpečiť refundáciu nákladov.
 4. Transfery na príslušné miesto môžu byť zahrnuté v cene uvedenej na príslušnej webovej stránke PARKINGUNIT.com. Prosíme, skontrolujte tieto podrobnosti u Poskytovateľa parkovacích služieb na príslušnej webovej stránke alebo kontaktujte spoločnosť PARKINGUNIT.com ešte pred potvrdením rezervácie.
 5. Ak zostanete na parkovisku menej dní, než na koľko máte službu rezervovanú, žiadne finančné vyrovnania ani kompenzačné zľavy zo strany PARKINGUNIT.com nemôžu byť uplatnené. Či vám v takom prípade môže nejaké kompenzačné zľavy alebo vyrovnanie poskytnúť parkovisko závisí čisto na obchodných podmienkach konkrétneho parkoviska, s ktorým musíte zľavy a vyrovnania sami vyjednať.
 6. Kalkuláciu cien ovplyvňuje mnoho faktorov, medzi ktoré patria okrem iného dátum rezervácie, dĺžka parkovania, dátum a čas odovzdania vozidla a dátum a čas vyzdvihnutia vozidla.
 7. V závislosti na danom Poskytovateľovi parkovacích služieb a zvolenom produkte budete pravdepodobne musieť odovzdať kľúče od vozidla pracovníkom parkoviska. V takom prípade musíte pred opustením vozidla u Poskytovateľa parkovacích služieb zabezpečiť, že je vozidlo v prevádzkyschopnom stave a má všetky povinné náležitosti (ako napríklad poistenie). Prevádzkovateľ parkovacích služieb si vyhradzuje právo premiestniť vaše vozidlo na parkovisku alebo mimo neho, riadením vozidla či iným spôsobom, a to, ak to Poskytovateľ parkovacích služieb či jeho zamestnanci považujú za nevyhnutné - z dôvodu efektívneho usporiadania automobilov na parkovisku, v núdzových situáciách alebo aby zabránili nehodám či prekážkam. Ak by zamestnanci Poskytovateľa parkovacích služieb museli vziať vozidlo na verejnú komunikáciu, mali by vodiči Poskytovateľa parkovacích služieb byť pre tento prípad plne poistený práve Poskytovateľom parkovacích služieb. Avšak, zákazníci by si túto skutočnosť mali overiť sami.
 8. Všetky parkovacie miesta podliehajú podmienkam Poskytovateľa parkovacích služieb, je teda vašou povinnosťou si tieto podmienky vyžiadať a zoznámiť sa s nimi a to pred alebo najneskôr bezprostredne po príchode.
 9. Akékoľvek okolnosti, ktoré povedú k tomu, že zamestnanci Poskytovateľa parkovacích služieb budú musieť na zákazníka čakať, vrátane a nie výlučne, chýb pri vjazde na parkovisko alebo neskorého príchodu zo strany zákazníka, môžu mať za následok administratívny poplatok splatný okamžite v hotovosti k rukám zamestnanca Poskytovateľa parkovacích služieb alebo zrušenie služby bez náhrady.
 10. Nadrozmerné vozidla: Nie všetci Poskytovatelia parkovacích služieb môžu prijať nadrozmerné vozidlá, dodávky, kamióny atď. a ak ich prijmú, môže byť za ich parkovanie naúčtovaný príplatok. Ak nie je v rámci rezervácie na stránkach PARKINGUNIT.com uvedené inak, platia všetky rezervácie parkovacích služieb iba pre malé a stredné automobily. V prípade, že vozidlo nepatrí do tejto kategórie, je povinnosťou zákazníka uviesť príslušný typ vozidla v rezervačnom formulári alebo, ak daný typ vozidla nie je v ponuke k dispozícii, kontaktovať PARKINGUNIT.com pred objednaním parkoviska. PARKINGUNIT.com nebude brať ohľad na žiadosti o vrátenie akéhokoľvek poplatku, ktorý bude parkoviskom účtovaný v prípade, že príslušný typ nadrozmerného vozidla nebol vopred uvedený na rezervačnom formulári alebo vozidlo nebude môcť z dôvodu jeho nadmernej veľkosti Poskytovateľ parkovacích služieb prijať.
 11. PARKINGUNIT.com odporúča zákazníkom, aby sa dostavili v dostatočnom predstihu a mohli tak nerušene pokračovať v ďalšom cestovaní.
 12. Zákazník parkuje svoje vozidlo u Poskytovateľa parkovacích služieb na vlastné nebezpečenstvo. Akékoľvek sťažnosti, reklamácie alebo spory (napr. ak vozidlo utrpelo počas pobytu u Poskytovateľa parkovacích služieb ujmu alebo ak sa z vozidla počas tejto doby stratil akýkoľvek obsah), musí zákazník riešiť priamo s Poskytovateľom parkovacích služieb. PARKINGUNIT.com nenesie za tieto udalosti za žiadnych okolností zodpovednosť. V prípade poškodenia alebo straty vozidla či v prípade, že nie je zákazník spokojný s kvalitou poskytnutej služby, si musí uhradenie škody nárokovať u Poskytovateľa parkovacích služieb. PARKINGUNIT.com na vyžiadanie poskytne príslušné kontaktné údaje na Poskytovateľa parkovacích služieb. Toto nijako neovplyvní vaše spotrebiteľské právo.
 13. Niektorí Poskytovatelia parkovacích služieb si za zmeny a zrušenie rezervácie účtujú administratívne poplatky. V takom prípade bude táto skutočnosť uvedená ako v dobe rezervácie, tak na rezervačnom poukaze.
 14. Niektorí Poskytovatelia parkovacích služieb upozorňujú, že objednávku nemožno zmeniť ani bezplatne zrušiť, resp., že platba za parkovacie služby je nevratná. V takom prípade bude táto skutočnosť uvedená ako v čase rezervácie, tak na rezervačnom poukaze.

4. Stránky PARKINGUNIT.com obsahujú hypertextové odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Spoločnosť PARKINGUNIT.com tieto webové stránky nekontroluje a nenesie zodpovednosť za ich obsah, prípadné porušovanie podmienok ani za zámerné alebo nedbalé správanie týchto tretích strán, ktoré by viedlo k strate, poškodeniu, meškaniu alebo ujme vás či vašich spoločníkov. PARKINGUNIT.com nezodpovedá za správnosť názorov vyjadrených na týchto webových stránkach a tieto webové stránky nie sú spoločnosťou PARKINGUNIT.com prešetrované, sledované ani nie je kontrolovaná ich presnosť či úplnosť. Zaradenie akejkoľvek webovej stránky na stránky spoločnosti PARKINGUNIT.com neznamená schvaľovanie alebo súhlas s odkazovanú stránkou zo strany spoločnosti PARKINGUNIT.com. Ak sa rozhodnete opustiť web PARKINGUNIT.com a vstúpiť tak na stránky týchto tretích strán, robíte tak na vlastné nebezpečenstvo. V takom prípade sa na vás budú vzťahovať aj pravidlá a zásady (vrátane Pravidiel ochrany osobných údajov) uvedené na stránkach týchto tretích strán. PARKINGUNIT.com nezodpovedá za informácie, ktoré ste poskytli tretím stranám.

5. Všetok obsah stránok PARKINGUNIT.com je chránený autorskými právami spoločnosti © PARKINGUNIT.com s.r.o., všetky práva vyhradené. Ďalšie názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Obrázky na všetkých webových stránkach spoločnosti PARKINGUNIT.com sú tu len na účely prezerania a nesmú byť uložené ani stiahnuté v žiadnom formáte. Akékoľvek recenzie zákazníkov uvádzané na webových stránkach spoločnosti PARKINGUNIT.com nepredstavujú názory spoločnosti PARKINGUNIT.com.

6. Informácie, produkty a služby uverejnené na webových stránkach spoločnosti PARKINGUNIT.com môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Spoločnosť PARKINGUNIT.com nezaručuje ich presnosť a zrieka sa zodpovednosti za nepresnosti vzťahujúce sa k informáciám a popisom produktov zverejnených na webových stránkach PARKINGUNIT.com (vrátane, ale nie výlučne, fotografií, zoznamov vybavenia, všeobecných popisov a pod.), z ktorých mnohé poskytujú samotní prevádzkovatelia parkovacích služieb. Hodnotenia uvedené na stránkach PARKINGUNIT.com majú len informatívny charakter a spoločnosť PARKINGUNIT.com nezaručuje ich presnosť. Informácie tu uvedené sa pravidelne menia. PARKINGUNIT.com a / alebo jej príslušní dodávatelia môžu na webových stránkach vykonať zmenu či vylepšenie a to bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť PARKINGUNIT.com a / alebo jej príslušní dodávatelia nebudú za žiadnych okolností podávať sťažnosť na nevhodnosť informácií, produktov a služieb obsiahnutých na webových stránkach a zaradenie týchto informácií na webové stránky PARKINGUNIT.com v žiadnom prípade nepredstavuje potvrdenie či odporúčanie týchto produktov zo strany spoločnosti PARKINGUNIT.com. Spoločnosť PARKINGUNIT.com a / alebo jej príslušní dodávatelia sa zriekajú všetkých záruk a zmluvných podmienok viažucich sa k týmto informáciám, softvéru, produktom a službám, a to vrátane všetkých predpokladaných záruk a podmienok, aj záruk na použiteľnosť pre konkrétny účel, názov alebo neporušenie práva. Spoločnosť PARKINGUNIT.com a jej dodávatelia nebudú za žiadnych okolností zodpovední za škodu (vrátane, ale nie výlučne, nepriamej, náhodnej, trestnej, zvláštnej alebo následnej) vyplývajúcej alebo majúcej akýkoľvek vzťah s používaním webových stránok PARKINGUNIT.com, ich nedostupnosťou alebo neschopnosťou ich používať. Rovnako tak nezodpovedajú za akékoľvek informácie, softvér, produkty a služby získané prostredníctvom webových stránok PARKINGUNIT.com alebo inak vyplývajúce z používania ľubovoľného webu PARKINGUNIT.com (vrátane, ale nie výlučne, straty úžitkovej, straty dát, ziskov, úspor alebo príležitostí), nech už na základe zmluvy, alebo objektívnej zodpovednosti alebo inak a to aj v prípade, že má spoločnosť PARKINGUNIT.com alebo jej dodávatelia informácie o možnosti vzniku škody. Spoločnosť PARKINGUNIT.com a / alebo jej príslušní dodávatelia zodpovedajú za priamu stratu vyplývajúcu z používania webovej stránky PARKINGUNIT.com, či už na základe zmluvy, objektívnej zodpovednosti alebo inak a to až do výšky celkovej hodnoty transakcie pri jednej udalosti alebo rade udalostí, kde vznikne oprávnený nárok. Tieto zmluvné podmienky a predchádzajúce odmietnutie zodpovednosti neovplyvňujú vaše zákonné práva spotrebiteľa.

7. Súhlasíte s tým, že budete obhajovať a súčasne odškodníte spoločnosť PARKINGUNIT.com, jej affiliate spoločnosti a / alebo príslušných dodávateľov a všetkých dotknutých spolupracovníkov, riaditeľov, zamestnancov a agentov vo veci akéhokoľvek nároku, požiadavky, náhrady, straty, poškodenia, pokút, postihov či výdavkov akéhokoľvek ďalšieho druhu alebo povahy vrátane, ale nie výlučne, primeraných právnych a účtovných poplatkov, ktoré budú po spoločnosti požadovať tretie strany ako následok:

 1. Vášho porušenia týchto podmienok, upozornení a informácií uvedených v tomto dokumente;
 2. Vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo porušenie práv tretej strany; alebo
 3. Vášho používania akejkoľvek webovej stránky spoločnosti PARKINGUNIT.com.
 4. Používaním webových stránok PARKINGUNIT.com súhlasíte s tým, že nebudete stránky PARKINGUNIT.com používať spôsobom, ktorý je nezákonný alebo ktorý nie je v súlade s týmito podmienkami a informáciami.

Spoločnosť PARKINGUNIT.com s.r.o. je v Českej republike registrovaná pod identifikačným číslom 04367235.

Storno podmienky

Všetky žiadosti o zrušenie alebo zmenu rezervácie je nutné vykonať pomocou záložky "Spravovať moje rezervácie" na webových stránkach PARKINGUNIT.com alebo zaslaním e-mailu spoločnosti PARKINGUNIT.com na príslušnú uverejnenú adresu. Ak žiadosť o zrušenie alebo zmenu rezervácie vykonáte verbálne, prostredníctvom telefónu alebo priamo u Poskytovateľa parkovacích služieb, nebude na ňu braný ohľad. Ak urobíte žiadosť o stornovanie pomocou záložky "Spravovať moje rezervácie" bude vaša žiadosť spracovaná automaticky a vaše oznámenie o zrušení služby (vymedzené ako doba medzi dátumom / časom určeným pre odovzdania vozidla a časom, kedy PARKINGUNIT.com zaregistruje vašu žiadosť o zrušenie) sa počíta bezprostredne od okamihu podania tejto žiadosti. Ak žiadosť o stornovanie služby odošlete e-mailom, môže byť spracovaná iba v čase úradných hodín a oznámenie o zrušení služby sa považuje za platné až od okamihu spracovania tejto žiadosti spoločnosťou PARKINGUNIT.com. Zákazníkom preto odporúčame vykonávať žiadosti o zrušenie, stornovanie služby pomocou záložky „Spravovať moje rezervácie.“

Vezmite, prosím, na vedomie, že v nasledujúcich prípadoch vám zaplatená suma nebude refundovaná:

 • Zmeny vo vašich cestách (vrátane zrušených letov, plavieb, vlakových spojov a pod.): Bez možnosti vrátenia peňazí. Je vašou povinnosťou informovať sa o akýchkoľvek zmenách, adekvátne tomu upraviť svoj plán a o všetkých relevantných zmenách informovať PARKINGUNIT.com.
 • Spoločnosť PARKINGUNIT.com nezodpovedá za zmenu vašej budúcej cesty (napr. zrušenie letu, plavby, vlakového spoja) a nemáte nárok na vrátenie peňazí.
 • Zmeškanie odchodu shuttle busu: Bez možnosti vrátenia peňazí. Cestovné poriadky autobusových spojov sú k dispozícii na internetovej stránke PARKINGUNIT.com a sú k dispozícii aj pri rezervácii. Je vašou povinnosťou registrovať prevádzkovú dobu kyvadlovej dopravy a platné cestovné poriadky.
 • Zmeškanie vodiča služby Meet & Greet: Bez možnosti vrátenia peňazí. Je vašou povinnosťou poskytnúť tejto službe presný čas stretnutia a vodiča prípadne adekvátnym spôsobom informovať o akýchkoľvek zmenách. Ak by informácie o mieste stretnutia neboli k dispozícii na webových stránkach PARKINGUNIT.com alebo na rezervačnom poukaze, je povinnosťou zákazníka si ich zistiť u Prevádzkovateľa parkovacích služieb.
 • Parkovanie na náhradnom parkovisku z dôvodu neskorého príchodu na rezervované parkovisko: Bez možnosti vrátenia peňazí.
 • Parkovanie na náhradnom parkovisku z dôvodu, že ste rezervované parkovisko nemohli nájsť: Bez možnosti vrátenia peňazí. Pokyny s uvedeným miestom, kde sa parkovisko nachádza, sú na všetkých rezervačných poukazoch a spolu s platnou rezerváciou sú ľahko vyhľadateľné na stránkach PARKINGUNIT.com. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby ste pri odovzdávaní vozidla mali rezervačný poukaz spolu s platnými pokynmi so sebou.
 • Chýbajúci rezervačný poukaz: Rezervačné poukazy (vouchery) sú automaticky zasielané e-mailom. V prípade, že vám váš rezervačný poukaz nebol doručený, je vašou povinnosťou informovať o tom spoločnosť PARKINGUNIT.com a zabezpečiť, aby ste príslušné údaje získali.
 • Nevyužité dni: Pre nevyužité alebo čiastočne nevyužité rezervácie nie je k dispozícii žiadna náhrada zo strany PARKINGUNIT.com (náhrada môže byť poskytnutá len konkrétnym parkoviskom)
 • Neakceptovaný typ vozidla: Bez možnosti vrátenia peňazí. Je vašou povinnosťou zistiť, ktoré typy vozidiel môžu byť daným parkoviskom prijaté a to buď v rámci konkrétnych informácií o parkovisku alebo kontaktovaním spoločnosti PARKINGUNIT.com.

Rezervácia môže byť zmenená najneskôr 24 hodín pred dátumom a časom návratu.

Oznámenie o storne služby zo strany zákazníka:

 • Viac ako 24 hodín do plánovaného odovzdania vozidla: 100% vrátenie peňazí.
 • 24 a menej hodín do plánovaného odovzdania vozidla: Bez náhrady.

Webové stránky PARKINGUNIT.com využívajú súbory cookies na personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s využívaním cookies pre tieto účely.

×

Zmeniť rezerváciu