Obchodní podmínky

 1. I. Obecná ujednání
 2. Společnost PARKINGUNIT.com s.r.o. (dále jen Parkingunit, společnost Parkingunit) provozuje online rezervační systém pro rezervaci parkovacích míst u svých smluvních partnerů, definovaných v bodě 2 těchto Obchodních podmínek. Za tuto službu účtuje Poskytovatelům parkovacích služeb provizi.
 3. Parkingunit působí pouze jako zprostředkovatel rezervací. Veškerá odpovědnost za všechna vozidla je výhradně na majiteli parkoviště, hotelu, provozuje-li parkoviště, či provozovateli parkování s obsluhou typu \"meet and greet\" (dále jen \"Poskytovatel parkovací služby\").
 4. Rezervace parkovacího místo dopředu se provádí prostřednictvím portálu Parkingunit pouze jako přes Zprostředkovatele rezervací. Povinnost zajistit a poskytnout parkovací místo je však výhradně na Poskytovateli parkovací služby. Zarezervované parkovací místo přidělí po Vašem příjezdu.
 5. Poskytovatelé parkovacích služeb nejsou zástupce, zaměstnance či jinak obdobně vázané společnosti vůči Parkingunit, vždy počínají samostatně a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Parkingunit není nijak odpovědný za jejich konání, nekonání, opomenutí, dále také garance, prohlášení, dohody či záruky, případnou škodu na majetku nebo právech třetích osob, nebo jiné škody či výdaje, jež jsou důsledkem všeho výše uvedeného. Parkingunit taktéž není odpovědný za působení okolností vyšší moci (tedy události, jež není možné odvrátit ani po vynaložení veškerého úsilí a jež jsou povahou mimo působení subjektů: stávka, válečný konflikt, vládní nařízení, živelná pohroma, etc.) a škodu z takového působení vyplývající.
 6. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Parkingunit a Klientem, kterým se rozumí osoba, která činí objednávku prostřednictvím rezervačního systému portálu www.parkingunit.com společnosti Parkingunit.

II.  Fungování rezervačního systému

 1. Klient zvolí z nabídky rezervačního systému parkoviště, na které přistaví své vozidlo, čas a datum přistavení, čas a datum odbavení, typ vozidla, jméno a příjmení, telefonní a e-mailový kontakty.
 2. Po potvrzení předchozího kroku rezervace bude Klient vyzván k zvolení způsobu platby parkovného: hotově na místě Poskytovateli parkovacích služeb, platební kartou prostřednictvím platební brány nebo bankovním převodem. Klient je povinen zvolit způsob platby tak, aby předešel případným komplikacím.
 3. Objednávka se uloží do klientské sekce Moje objednávky, a je dostupná po přihlášení do této sekce. Objednávka má určité stavy – statusy, které informují Klienta o vyřízení jeho objednávky.
 4. Stisknutím tlačítka Rezervovat Klient automaticky vyjadřuje souhals s těmito Obchodními podmínkami.

III. Uzavření smlouvy

 1. Klient uzavírá navrh smlouvy s Parkingunit tím, že vyplní rezervační formulář a potvrdí ho tlačítkem Rezervace, čímž ten formulář odešle společnosti Parkingunit ke zpracování.
 2. K uzavření smlouvy o poskytování služeb dochází v okamžiku volby Klientem platební metody a jejím potvrzením.
 3. K uzavření smlouvy dochází v okamžiku potvrzení Klientem objednávky a volbou způsobu platby.

IV. Obecné zásady rezervace

 1. Rezervace je pro Klienta bezúplatná.
 2. Rezervace se provádí prostřednictvím portálu www.parkingunit.com, telefonicky nebo emailem.
 3. Rezervace není stoprocentně zaručena. Společnost Parkingunit nebo Poskytovatel parkovací služby mohou rezervaci zrušit, oznámí-li Poskytovatel parkovací služby, že není schopen tuto rezervaci zajistit. V takovém případě je Poskytovatel parkovací služby povinný informovat Klienta o zrušení či změně rezervace, a to v dostatečném předstihu.
 4. Ke Klientem rezervované službě musíte mít veškeré potřebné pokyny, instrukce a informace, telefonní číslo na Poskytovatele parkovacích služeb nevyjímaje. Stejně, jako před odletem je povinností Klienta získat veškeré potřebné pokyny a informace, tak i v tomto případě musí být Klient plně informován, v opačném případě, tedy v případě vzniku problémů z důvodu nedostatečné informovanosti na straně Klienta, společnost Parkingunit nemůže brát na takové reklamace zřetel.
 5. Bude-li Klientovi Provozovatelem parkovacího místa účtována částka vyšší oproti té, která je uvedená na rezervačním poukazu z důvodu Vašeho nedodržení termínu vjezdů či výjezdů, Parkingunit nemůže brát zřetel na takovou reklamaci a nebude schopný zajistit náhradu nákladů.
 6. V případě, že Klient bude parkovat své auto po kratší dobu, než je uvedena v rezervaci, Poskytovatel parkovací služby zváží poskytnutí přiměřené slevy nebo vrácení poměrné části peněz – je nutné obrátit se přímo na Poskytovatele s dotazem o takovou možnost.
 7. Denní sazba parkovného může být odlišná v závislosti na délce parkování, datu, času přistavení a vyzvednutí vozu. Pro upřesnění celkové ceny resp. ceny za jednotlivé dny, příslušné sazby parkovného můžete ověřit přímo u Poskytovatele parkovací služby.
 8. Rezervace parkovacího místa musí být učiněna nejpozději do 15 minut před předpokládaným příjezdem na místo.
 9. Platba parkovného za celou dobu je jednorázová, a je splatná v okamžiku předání vozidla zaměstnanci Poskytovatele parkovacích služeb. Poskytovatel parkovacích služeb vystaví příslušné potvrzení o příjmu finančních prostředků; spolu s tím také předá potvrzení pro pozdější výdej vozidla.
 10. V případě, že vozidlo bude přistavěno na rezervované parkovací místo v rozporu s ujednaným rezervačním termínem – zejména dostaví-li se Klient později bez předchozího vyrozumění Poskytovatele parkovacích služeb o takovém zpoždění, má se za to, že Vaše vozidlo bylo přistaveno, a Poskytovatel parkovacích služeb je oprávněn účtovat parkovné od okamžiku počátku běhu rezervační doby. V případě, že se nedostavíte déle jak po 3 hodinách od okamžiku počátku běhu rezervační doby ani po předchozí výzvě Poskytovatele parkovacích služeb, pak Poskytovatel je oprávněn zrušit Vaši rezervaci.
 11. Klient je povinen se zařídit  takovým způsobem, aby dojel na parkovací místo v dostatečném předstihu (viz b. 13 Obchodních podmínek).

IV.1 Oprávněné neposkytnutí rezervace

 1. Klient bere na vědomí, že Parkingunit není oprávněn poskytnout mu rezervaci v případě dřívějšího podstatného porušení těchto Obchodních podmínek, nekorektního jednání, nebo v případě, byla-li v důsledku jeho konání, nekonání či opomenutí způsobena společnosti Parkingunit škoda, hmotná či nehmotná.
 2. Parkingunit taktéž není povinen poskytnout rezervaci v případě, brání-li takové rezervaci důvody na straně Klienta, zejména zásahem Klienta do fungování rezervačního systému nebo fungování společnosti Parkingunit.
 3. Parkingunit se zprošťuje odpovědnosti za škodu, způsobenou neposkytnutím rezervace v důsledku působení třetích osob (poskytovatelů elektrické energie, datové sítě, sítě Internet) nebo zásahu vyšší moci.

 

V. Obecné zásady stornování a rušení rezervace

 1. Stornování či úprava rezervace probíhá prostřednictvím speciální sekce portálu Parkingunit.Cz, telefonicky či prostřednictvím mailové komunikace.
 2. Je-li úprava či stornování rezervace probíhá telefonicky prostřednictvím www.parkingunit.com, operátor telefonního hovoru zapracuje změnu objednávky v režimu on-line a informuje Klienta o dalším postupu.
 3. Je-li úprava či stornování rezervace probíhá telefonicky prostřednictvím zaměstnance Poskytovatele parkovacích služeb nebo jiné osoby, nacházející se v pracovním či v obdobném poměru vůči Poskytovateli parkovacích služeb, nebudou takové požadavky zpracovány, a Parkingunit.Cz nebere na takové požadavky zřetel, stejně jako není nijak z těchto vztahů odpovědný za žádnou škodu.
 4. Požadavek úpravy či rezervace, učiněný telefonicky se zapracuje okamžitě. Výpovědní lhůta v případě takto zrušené rezervace počne běžet okamžikem vložení statusu Stornováno – Zpracovává se, a činí 24 hodin od vložení takového statusu.
 5. Výpovědní lhůta skončí vložením statusu Stornováno do sekce objednavek Klienta. Na výslovnou žádost Klienta může skončit i dříve, zvolí-li jiné parkoviště nebo bude-li si to výslovně přát.
 6. Klient je oprávněn ve stornovací lhůtě zvolit jiné parkoviště.

 

VI. Typy vozidel

 1. Klient uvádí typ svého vozidla prostřednictvím rezervačního formuláře. Informace jsou následně odesílány Poskytovateli parkovacích služeb tak, aby zařídil pro Klienta nejvhodnější parkovací místo, odpovídající jeho typu vozidla.
 2. Klient má mít na paměti, že ne všechna parkoviště mají dostatečnou kapacitu na to, aby dokázaly pojmout auta odlišná od osobních (nadměrná vozidla, dodávky, karavany, etc.), resp. Účtují za to zvláštní poplatek. U jednotlivých parkovišť je uvedeno, k parkování jakého typu aut jsou určena.
 3. Učiní-li Klient rezervaci i přes předchozí upozornění při rezervaci parkoviště po zadání jeho typu vozidla, že jeho typ vozidla není vhodný pro dané parkoviště, je pak povinen uhradit Poskytovateli parkovacích služeb poplatek za parkování takového vozidla.
 4. Nemůže-li Poskytovatel parkovacích služeb zajistit pro Klienta parkovací místo, a uvedl-li Klient nevhodný pro toto parkovací místo typ vozidla, je Poskytovatel parkovacích služeb oprávněn rezervaci Klienta zrušit. Na reklamace v takovém případě Parkingunit nemůže brát zřetel.

VII. Ujednání o odpovědnosti třetích stran

 1. Klient může zanechat klíče od svého vozidla u personálu Poskytovatele parkovací služby, přitom je na zodpovědnosti Poskytovatele parkovací služby, aby vynaložil veškeré úsilí pro zabránění škodě na cizí věci resp. jejím příslušenství (ve smyslu ustanovení § 510 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Povinností Klienta jakožto přenechávajícího je předat vozidlo ve stavu, způsobilém řádného užívání, příp. informovat Poskytovatele parkovací služby o technických vadách, které vozidlo má, jinak na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Přenechávající vozidlo Klient svým podpisem předávacího protokolu stvrzuje, že auto předává v bezvadném stavu.
 2. Vozidlo, přenechané Poskytovateli parkovacích služeb se ve smyslu § 1400 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje za svěřenou věc. Poskytovatel parkovací služby vykonává prostou správu cizího majetku podle § 1405 až § 1408 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti Poskytovatele parkovací služby je tedy postupovat jako správce cizího majetku v souladu s ustanoveními § 1411 až § 1418 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Parkingunit nenese za takové jednání odpovědnost.
 3. Poskytovatel parkovací služby, stejně jako jeho zaměstnanci, je oprávněn vozidlo přemísťovat, je-li to vzhledem k uspořádání parkovací kapacity nezbytné nutné, nebo hrozí-li na vozidle nebezpečí škody, která není zapříčiněná působením vyšší moci, zaviněním třetích osob – konáním, nekonáním či opomenutím, nebo zaviněním Poskytovatele parkovací služby. Nezprostí se odpovědnosti za škodu na svěřené věci, neprokáže-li, že škodě zabránit nešlo ani při vynaložení veškerého úsilí, nebo nebyly splněny základní zákonné požadavky (i.e. havarijní pojištění, povinné ručení). Parkingunit nenese za takové jednání odpovědnost.
 4. Pravidla poskytování parkovacích služeb jsou podrobněji rozepsána v obchodních podmínkách nebo na stránkách jednotlivých Poskytovatelů parkovacích služeb. Je vyloženě na odpovědnosti Klienta, zda si tyto podmínky vyžádá či nikoliv. Potvrzením rezervace Klient vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami, a s podmínkami příslušného Poskytovatele parkovací služby. Na reklamace vzniklé v důsledku nedodržení obchodních podmínek Poskytovatele parkovacích služeb nebo těchto Obchodních podmínek nebere společnost Parkingunit zřetel.
 5. Poskytování svých služeb Parkingunit může, ale nemusí zajistit prostřednictvím třetích osob.
 6. Portál Parkingunit může obsahovat odkazy na webové stranky poskytovatelů jiných služeb. Parkingunit nenese odpovědnost za obsah umístěný na těchto stránkách, nekontroluje jejich obsah a nenese odpovědnost za jakékoliv porušení smlouvy, trestný čin, úmyslný či neúmyslný, nebo obdobnou trestnou činnost těmito třetími stranami spáchanou. Rozhodnete-li se na takové stránky vstoupit, konáte tak na vlastní riziko, a provozní postupy těchto stránek se vztahují i na vás. V tomto případě obsah těchto stránek je vyloženě plnou zodpovědností třetích stran.

VIII. Zásady ochrany osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Klient poskytuje své osobní údaje společnosti Parkingunit, která je shromažďuje, zpracovává a uchovává v souladu s ustanoveními zák. Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 2. Klient poskytuje své údaje dobrovolně, vědomě a se souhlasem k dalšímu shromažďování a zpracování pro účely zpracování objednávky Poskytovatelem parkovacích službe, identifikace osoby Klienta a pro účely další spolupráce.
 3. Parkingunit je povinen chránit osobní údaje Klienta a dbát na to, aby zamezil jejich zneužití, zcizení či jiné obdobné nezákonné manipulaci třetích stran.

IX. Závěrečná ujednání

 1. Vztahy a případné spory vyplývající ze vztahů mezi Klientem a společností Parkingunit jsou regulovány právním řádem České republiky a budou řešeny podle platného práva, nehledě na jazyk uzavření smlouvy, má-li webová stránka společnosti Parkingunit několik jazykových provedení.
 2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 11.05.2015, a nahrazují veškeré předchozí verze obchodních podmínek společnosti Parkingunit, stejně jako veškerá dosávadní písemná nebo ústní ujednání mezi Klienty a společností Parkingunit.
 1. I. Obecná ujednání
 2. Společnost PARKINGUNIT.com s.r.o. (dále jen Parkingunit, společnost Parkingunit) provozuje online rezervační systém pro rezervaci parkovacích míst u svých smluvních partnerů, definovaných v bodě 2 těchto Obchodních podmínek. Za tuto službu účtuje Poskytovatelům parkovacích služeb provizi.
 3. Parkingunit působí pouze jako zprostředkovatel rezervací. Veškerá odpovědnost za všechna vozidla je výhradně na majiteli parkoviště, hotelu, provozuje-li parkoviště, či provozovateli parkování s obsluhou typu \"meet and greet\" (dále jen \"Poskytovatel parkovací služby\").
 4. Rezervace parkovacího místo dopředu se provádí prostřednictvím portálu Parkingunit pouze jako přes Zprostředkovatele rezervací. Povinnost zajistit a poskytnout parkovací místo je však výhradně na Poskytovateli parkovací služby. Zarezervované parkovací místo přidělí po Vašem příjezdu.
 5. Poskytovatelé parkovacích služeb nejsou zástupce, zaměstnance či jinak obdobně vázané společnosti vůči Parkingunit, vždy počínají samostatně a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Parkingunit není nijak odpovědný za jejich konání, nekonání, opomenutí, dále také garance, prohlášení, dohody či záruky, případnou škodu na majetku nebo právech třetích osob, nebo jiné škody či výdaje, jež jsou důsledkem všeho výše uvedeného. Parkingunit taktéž není odpovědný za působení okolností vyšší moci (tedy události, jež není možné odvrátit ani po vynaložení veškerého úsilí a jež jsou povahou mimo působení subjektů: stávka, válečný konflikt, vládní nařízení, živelná pohroma, etc.) a škodu z takového působení vyplývající.
 6. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Parkingunit a Klientem, kterým se rozumí osoba, která činí objednávku prostřednictvím rezervačního systému portálu www.parkingunit.com společnosti Parkingunit.

II.  Fungování rezervačního systému

 1. Klient zvolí z nabídky rezervačního systému parkoviště, na které přistaví své vozidlo, čas a datum přistavení, čas a datum odbavení, typ vozidla, jméno a příjmení, telefonní a e-mailový kontakty.
 2. Po potvrzení předchozího kroku rezervace bude Klient vyzván k zvolení způsobu platby parkovného: hotově na místě Poskytovateli parkovacích služeb, platební kartou prostřednictvím platební brány nebo bankovním převodem. Klient je povinen zvolit způsob platby tak, aby předešel případným komplikacím.
 3. Objednávka se uloží do klientské sekce Moje objednávky, a je dostupná po přihlášení do této sekce. Objednávka má určité stavy – statusy, které informují Klienta o vyřízení jeho objednávky.
 4. Stisknutím tlačítka Rezervovat Klient automaticky vyjadřuje souhals s těmito Obchodními podmínkami.

III. Uzavření smlouvy

 1. Klient uzavírá navrh smlouvy s Parkingunit tím, že vyplní rezervační formulář a potvrdí ho tlačítkem Rezervace, čímž ten formulář odešle společnosti Parkingunit ke zpracování.
 2. K uzavření smlouvy o poskytování služeb dochází v okamžiku volby Klientem platební metody a jejím potvrzením.
 3. K uzavření smlouvy dochází v okamžiku potvrzení Klientem objednávky a volbou způsobu platby.

IV. Obecné zásady rezervace

 1. Rezervace je pro Klienta bezúplatná.
 2. Rezervace se provádí prostřednictvím portálu www.parkingunit.com, telefonicky nebo emailem.
 3. Rezervace není stoprocentně zaručena. Společnost Parkingunit nebo Poskytovatel parkovací služby mohou rezervaci zrušit, oznámí-li Poskytovatel parkovací služby, že není schopen tuto rezervaci zajistit. V takovém případě je Poskytovatel parkovací služby povinný informovat Klienta o zrušení či změně rezervace, a to v dostatečném předstihu.
 4. Ke Klientem rezervované službě musíte mít veškeré potřebné pokyny, instrukce a informace, telefonní číslo na Poskytovatele parkovacích služeb nevyjímaje. Stejně, jako před odletem je povinností Klienta získat veškeré potřebné pokyny a informace, tak i v tomto případě musí být Klient plně informován, v opačném případě, tedy v případě vzniku problémů z důvodu nedostatečné informovanosti na straně Klienta, společnost Parkingunit nemůže brát na takové reklamace zřetel.
 5. Bude-li Klientovi Provozovatelem parkovacího místa účtována částka vyšší oproti té, která je uvedená na rezervačním poukazu z důvodu Vašeho nedodržení termínu vjezdů či výjezdů, Parkingunit nemůže brát zřetel na takovou reklamaci a nebude schopný zajistit náhradu nákladů.
 6. V případě, že Klient bude parkovat své auto po kratší dobu, než je uvedena v rezervaci, Poskytovatel parkovací služby zváží poskytnutí přiměřené slevy nebo vrácení poměrné části peněz – je nutné obrátit se přímo na Poskytovatele s dotazem o takovou možnost.
 7. Denní sazba parkovného může být odlišná v závislosti na délce parkování, datu, času přistavení a vyzvednutí vozu. Pro upřesnění celkové ceny resp. ceny za jednotlivé dny, příslušné sazby parkovného můžete ověřit přímo u Poskytovatele parkovací služby.
 8. Rezervace parkovacího místa musí být učiněna nejpozději do 15 minut před předpokládaným příjezdem na místo.
 9. Platba parkovného za celou dobu je jednorázová, a je splatná v okamžiku předání vozidla zaměstnanci Poskytovatele parkovacích služeb. Poskytovatel parkovacích služeb vystaví příslušné potvrzení o příjmu finančních prostředků; spolu s tím také předá potvrzení pro pozdější výdej vozidla.
 10. V případě, že vozidlo bude přistavěno na rezervované parkovací místo v rozporu s ujednaným rezervačním termínem – zejména dostaví-li se Klient později bez předchozího vyrozumění Poskytovatele parkovacích služeb o takovém zpoždění, má se za to, že Vaše vozidlo bylo přistaveno, a Poskytovatel parkovacích služeb je oprávněn účtovat parkovné od okamžiku počátku běhu rezervační doby. V případě, že se nedostavíte déle jak po 3 hodinách od okamžiku počátku běhu rezervační doby ani po předchozí výzvě Poskytovatele parkovacích služeb, pak Poskytovatel je oprávněn zrušit Vaši rezervaci.
 11. Klient je povinen se zařídit  takovým způsobem, aby dojel na parkovací místo v dostatečném předstihu (viz b. 13 Obchodních podmínek).

IV.1 Oprávněné neposkytnutí rezervace

 1. Klient bere na vědomí, že Parkingunit není oprávněn poskytnout mu rezervaci v případě dřívějšího podstatného porušení těchto Obchodních podmínek, nekorektního jednání, nebo v případě, byla-li v důsledku jeho konání, nekonání či opomenutí způsobena společnosti Parkingunit škoda, hmotná či nehmotná.
 2. Parkingunit taktéž není povinen poskytnout rezervaci v případě, brání-li takové rezervaci důvody na straně Klienta, zejména zásahem Klienta do fungování rezervačního systému nebo fungování společnosti Parkingunit.
 3. Parkingunit se zprošťuje odpovědnosti za škodu, způsobenou neposkytnutím rezervace v důsledku působení třetích osob (poskytovatelů elektrické energie, datové sítě, sítě Internet) nebo zásahu vyšší moci.

 

V. Obecné zásady stornování a rušení rezervace

 1. Stornování či úprava rezervace probíhá prostřednictvím speciální sekce portálu Parkingunit.Cz, telefonicky či prostřednictvím mailové komunikace.
 2. Je-li úprava či stornování rezervace probíhá telefonicky prostřednictvím www.parkingunit.com, operátor telefonního hovoru zapracuje změnu objednávky v režimu on-line a informuje Klienta o dalším postupu.
 3. Je-li úprava či stornování rezervace probíhá telefonicky prostřednictvím zaměstnance Poskytovatele parkovacích služeb nebo jiné osoby, nacházející se v pracovním či v obdobném poměru vůči Poskytovateli parkovacích služeb, nebudou takové požadavky zpracovány, a Parkingunit.Cz nebere na takové požadavky zřetel, stejně jako není nijak z těchto vztahů odpovědný za žádnou škodu.
 4. Požadavek úpravy či rezervace, učiněný telefonicky se zapracuje okamžitě. Výpovědní lhůta v případě takto zrušené rezervace počne běžet okamžikem vložení statusu Stornováno – Zpracovává se, a činí 24 hodin od vložení takového statusu.
 5. Výpovědní lhůta skončí vložením statusu Stornováno do sekce objednavek Klienta. Na výslovnou žádost Klienta může skončit i dříve, zvolí-li jiné parkoviště nebo bude-li si to výslovně přát.
 6. Klient je oprávněn ve stornovací lhůtě zvolit jiné parkoviště.

 

VI. Typy vozidel

 1. Klient uvádí typ svého vozidla prostřednictvím rezervačního formuláře. Informace jsou následně odesílány Poskytovateli parkovacích služeb tak, aby zařídil pro Klienta nejvhodnější parkovací místo, odpovídající jeho typu vozidla.
 2. Klient má mít na paměti, že ne všechna parkoviště mají dostatečnou kapacitu na to, aby dokázaly pojmout auta odlišná od osobních (nadměrná vozidla, dodávky, karavany, etc.), resp. Účtují za to zvláštní poplatek. U jednotlivých parkovišť je uvedeno, k parkování jakého typu aut jsou určena.
 3. Učiní-li Klient rezervaci i přes předchozí upozornění při rezervaci parkoviště po zadání jeho typu vozidla, že jeho typ vozidla není vhodný pro dané parkoviště, je pak povinen uhradit Poskytovateli parkovacích služeb poplatek za parkování takového vozidla.
 4. Nemůže-li Poskytovatel parkovacích služeb zajistit pro Klienta parkovací místo, a uvedl-li Klient nevhodný pro toto parkovací místo typ vozidla, je Poskytovatel parkovacích služeb oprávněn rezervaci Klienta zrušit. Na reklamace v takovém případě Parkingunit nemůže brát zřetel.

VII. Ujednání o odpovědnosti třetích stran

 1. Klient může zanechat klíče od svého vozidla u personálu Poskytovatele parkovací služby, přitom je na zodpovědnosti Poskytovatele parkovací služby, aby vynaložil veškeré úsilí pro zabránění škodě na cizí věci resp. jejím příslušenství (ve smyslu ustanovení § 510 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Povinností Klienta jakožto přenechávajícího je předat vozidlo ve stavu, způsobilém řádného užívání, příp. informovat Poskytovatele parkovací služby o technických vadách, které vozidlo má, jinak na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Přenechávající vozidlo Klient svým podpisem předávacího protokolu stvrzuje, že auto předává v bezvadném stavu.
 2. Vozidlo, přenechané Poskytovateli parkovacích služeb se ve smyslu § 1400 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje za svěřenou věc. Poskytovatel parkovací služby vykonává prostou správu cizího majetku podle § 1405 až § 1408 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti Poskytovatele parkovací služby je tedy postupovat jako správce cizího majetku v souladu s ustanoveními § 1411 až § 1418 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Parkingunit nenese za takové jednání odpovědnost.
 3. Poskytovatel parkovací služby, stejně jako jeho zaměstnanci, je oprávněn vozidlo přemísťovat, je-li to vzhledem k uspořádání parkovací kapacity nezbytné nutné, nebo hrozí-li na vozidle nebezpečí škody, která není zapříčiněná působením vyšší moci, zaviněním třetích osob – konáním, nekonáním či opomenutím, nebo zaviněním Poskytovatele parkovací služby. Nezprostí se odpovědnosti za škodu na svěřené věci, neprokáže-li, že škodě zabránit nešlo ani při vynaložení veškerého úsilí, nebo nebyly splněny základní zákonné požadavky (i.e. havarijní pojištění, povinné ručení). Parkingunit nenese za takové jednání odpovědnost.
 4. Pravidla poskytování parkovacích služeb jsou podrobněji rozepsána v obchodních podmínkách nebo na stránkách jednotlivých Poskytovatelů parkovacích služeb. Je vyloženě na odpovědnosti Klienta, zda si tyto podmínky vyžádá či nikoliv. Potvrzením rezervace Klient vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami, a s podmínkami příslušného Poskytovatele parkovací služby. Na reklamace vzniklé v důsledku nedodržení obchodních podmínek Poskytovatele parkovacích služeb nebo těchto Obchodních podmínek nebere společnost Parkingunit zřetel.
 5. Poskytování svých služeb Parkingunit může, ale nemusí zajistit prostřednictvím třetích osob.
 6. Portál Parkingunit může obsahovat odkazy na webové stranky poskytovatelů jiných služeb. Parkingunit nenese odpovědnost za obsah umístěný na těchto stránkách, nekontroluje jejich obsah a nenese odpovědnost za jakékoliv porušení smlouvy, trestný čin, úmyslný či neúmyslný, nebo obdobnou trestnou činnost těmito třetími stranami spáchanou. Rozhodnete-li se na takové stránky vstoupit, konáte tak na vlastní riziko, a provozní postupy těchto stránek se vztahují i na vás. V tomto případě obsah těchto stránek je vyloženě plnou zodpovědností třetích stran.

VIII. Zásady ochrany osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Klient poskytuje své osobní údaje společnosti Parkingunit, která je shromažďuje, zpracovává a uchovává v souladu s ustanoveními zák. Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 2. Klient poskytuje své údaje dobrovolně, vědomě a se souhlasem k dalšímu shromažďování a zpracování pro účely zpracování objednávky Poskytovatelem parkovacích službe, identifikace osoby Klienta a pro účely další spolupráce.
 3. Parkingunit je povinen chránit osobní údaje Klienta a dbát na to, aby zamezil jejich zneužití, zcizení či jiné obdobné nezákonné manipulaci třetích stran.

IX. Závěrečná ujednání

 1. Vztahy a případné spory vyplývající ze vztahů mezi Klientem a společností Parkingunit jsou regulovány právním řádem České republiky a budou řešeny podle platného práva, nehledě na jazyk uzavření smlouvy, má-li webová stránka společnosti Parkingunit několik jazykových provedení.
 2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 11.05.2015, a nahrazují veškeré předchozí verze obchodních podmínek společnosti Parkingunit, stejně jako veškerá dosávadní písemná nebo ústní ujednání mezi Klienty a společností Parkingunit.

Copyright PARKINGUNIT.com © 2017. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno Topranker.cz

Tento web používá cookies

×

Check reservation form