Všeobecné obchodní podmínky

PARKINGUNIT.com je obchodní název společnosti PARKINGUNIT.com s.r.o.

1. PARKINGUNIT.com vystupuje pouze jako rezervační agent a veškerou odpovědnost za vozidla proto přebírá parkoviště, hotel, služba Meet and greet, nebo jiná instituce (dále “Poskytovatel parkovacích služeb“). Provedením rezervace prostřednictvím webových stránek PARKINGUNIT.com souhlasíte s tím, že provádíte pouze online rezervaci parkovacích služeb a poskytnutí těchto služeb dále zprostředkovává Poskytovatel parkovacích služeb přímo při příjezdu na předem objednané místo. Poskytovatelé parkovacích služeb jsou nezávislé společnosti, nikoliv agenti nebo zaměstnanci společnosti PARKINGUNIT.com. PARKINGUNIT.com nenese odpovědnost za jednání, chyby, opomenutí, záruky, porušení či nedbalosti vzniklé na straně těchto Poskytovatelů, ani za případné úrazy dotčených osob, smrt, majetkovou nebo jinou škodu a náklady z toho vyplývající.

2. Společnost PARKINGUNIT.com neustále monitoruje ceny, aby nabídla co nejadekvátnější služby. Ceny se mohou vlivem sezónních akcí a speciálních nabídek snižovat i zvyšovat. Uvedené ceny jsou platné v okamžiku předběžné rezervace provedené online. Ceny uváděné Poskytovateli parkovacích služeb zpravidla zahrnují platnou DPH (nebo její místní ekvivalent) pro danou zemi a zahrnují také jakoukoliv další daň, pokud není uvedeno jinak. Za způsob platby nejsou účtované žádné další příplatky.

3. Proces rezervace a její zrušení

 1. Po dokončení rezervace provedené prostřednictvím jakékoliv stránky PARKINGUNIT.com se automaticky vygenerují rezervační poukazy. Tento poukaz může být generován přímo společností PARKINGUNIT.com nebo Poskytovatelem parkovacích služeb. Rezervace však negarantuje parkovací místo. PARKINGUNIT.com nebo Poskytovatel parkovacích služeb může rezervaci zrušit, pakliže není schopen ji zajistit. Za těchto okolností bude zákazníkovi vrácena celá částka, kterou předem uhradil.
 2. Ujistěte se prosím, že znáte místo poskytování služby, pokyny pro objednanou službu, telefonní číslo Poskytovatele parkovacích služeb a podrobnosti vázající se k příjezdu a odjezdu z parkoviště. Je vaší povinností zjistit si platné pokyny ještě před odjezdem na parkoviště – PARKINGUNIT.com nebude brát zřetel na zmeškané rezervace, lety, nebo jiné problémy vzniklé z důvodu nezjištění platných pokynů z vaší strany a nebude tyto služby refundovat.
 3. Pokud vám bude z důvodu nedodržování správné rezervační procedury, špatného vjezdu či odjezdu z parkoviště účtována vyšší cena, než je uvedená v rezervačním poukazu, nebo pokud rezervační poukaz nepředložíte, nebude vám společnost PARKINGUNIT.com schopna zajistit refundaci nákladů.
 4. Transfery na příslušné místo mohou být zahrnuty v ceně uvedené na příslušné webové stránce PARKINGUNIT.com. Prosíme, zkontrolujte tyto podrobnosti u Poskytovatele parkovacích služeb na příslušné webové stránce, nebo kontaktujte společnost PARKINGUNIT.com ještě před potvrzením rezervace.
 5. Pokud zůstanete na parkovišti méně dnů, než na kolik máte službu rezervovanou, žádná finanční vyrovnání ani kompenzační slevy ze strany PARKINGUNIT.com nemohou být uplatněny. Zdali vám v takovém případě může nějaké kompenzační slevy nebo vyrovnání poskytnout parkoviště závisí čistě na obchodních podmínkách konkrétního parkoviště, se kterým musíte slevy a vyrovnání sami vyjednat.
 6. Kalkulaci cen ovlivňuje mnoho faktorů, mezi které patří mimo jiné datum rezervace, délka parkování, datum a čas předání vozidla a datum a čas vyzvednutí vozidla.
 7. V závislosti na daném Poskytovateli parkovacích služeb a zvoleném produktu budete pravděpodobně muset předat klíče od vozidla pracovníkům parkoviště. V takovém případě musíte před opuštěním vozidla u Poskytovatele parkovacích služeb zajistit, že je vozidlo v provozuschopném stavu a má všechny povinné náležitosti (jako například pojištění). Provozovatel parkovacích služeb si vyhrazuje právo přemístit vaše vozidlo na parkovišti, nebo mimo něj, řízením vozidla či jiným způsobem, a to, pokud to Poskytovatel parkovacích služeb či jeho zaměstnanci považují za nezbytné – z důvodu efektivního uspořádání automobilů na parkovišti, v nouzových situacích, nebo aby zabránili nehodám či překážkám. Pokud by zaměstnanci Poskytovatele parkovacích služeb museli vzít vozidlo na veřejnou komunikaci, měli by řidiči Poskytovatele parkovacích služeb být pro tento případ plně pojištění právě Poskytovatelem parkovacích služeb. Nicméně, zákazníci by si tuto skutečnost měli ověřit sami.
 8. Všechna parkovací místa podléhají podmínkám Poskytovatele parkovacích služeb, je tedy vaší povinností si tyto podmínky vyžádat a seznámit se s nimi, a to před, nebo nejpozději bezprostředně po příjezdu.
 9. Jakékoliv okolnosti, které povedou k tomu, že zaměstnanci Poskytovatele parkovacích služeb budou muset na zákazníka čekat, včetně, a nikoliv výlučně, chyb při vjezdu na parkoviště nebo pozdního příjezdu ze strany zákazníka, mohou mít za následek administrativní poplatek splatný okamžitě v hotovosti k rukám zaměstnance Poskytovatele parkovacích služeb, nebo zrušení služby bez náhrady.
 10. Nadrozměrná vozidla: Ne všichni Poskytovatelé parkovacích služeb mohou přijmout nadrozměrná vozidla, dodávky, kamiony atd. A pokud je přijmou, může být za jejich parkování naúčtován příplatek. Není-li v rámci rezervace na stránkách PARKINGUNIT.com uvedeno jinak, platí veškeré rezervace parkovacích služeb pouze pro malé a střední automobily. V případě, že vozidlo nespadá do této kategorie, je povinností zákazníka uvést příslušný typ vozidla v rezervačním formuláři, nebo, pokud daný typ vozidla není v nabídce k dispozici, kontaktovat PARKINGUNIT.com před objednáním parkoviště. PARKINGUNIT.com nebude brát zřetel na žádosti o vrácení jakéhokoliv poplatku, který bude parkovištěm účtován v případě, že příslušný typ nadrozměrného vozidla nebyl předem uveden na rezervačním formuláři, anebo vozidlo nebude moci z důvodu jeho nadměrné velikosti Poskytovatel parkovacích služeb přijmout.
 11. PARKINGUNIT.com doporučuje zákazníkům, aby se dostavili v dostatečném předstihu a mohli tak nerušeně pokračovat v dalším cestování.
 12. Zákazník parkuje své vozidlo u Poskytovatele parkovacích služeb na vlastní nebezpečí. Jakékoliv stížnosti, reklamace či spory (např. pokud vozidlo utrpělo během pobytu u Poskytovatele parkovacích služeb újmu, nebo pokud se z vozidla během této doby ztratil jakýkoliv obsah), musí zákazník řešit přímo s Poskytovatelem parkovacích služeb. PARKINGUNIT.com nenese za tyto události za žádných okolností odpovědnost. V případě poškození nebo ztráty vozidla či v případě, že není zákazník spokojen s kvalitou poskytnuté služby, musí uhrazení škody nárokovat u Poskytovatele parkovacích služeb. PARKINGUNIT.com na vyžádání poskytne příslušné kontaktní údaje na Poskytovatele parkovacích služeb. Toto nijak neovlivní vaše spotřebitelské právo.
 13. Někteří Poskytovatelé parkovacích služeb si za změny a zrušení rezervace účtují administrativní poplatky. V takovém případě bude tato skutečnost uvedena jak v době rezervace, tak na rezervačním poukazu.
 14. Někteří Poskytovatelé parkovacích služeb upozorňují, že objednávku nelze změnit ani bezplatně zrušit, resp., že platba za parkovací služby je nevratná. V takovém případě bude tato skutečnost uvedena jak v době rezervace, tak na rezervačním poukazu.

4. Stránky PARKINGUNIT.com obsahují hypertextové odkazy na webové stránky provozované třetími stranami. Společnost PARKINGUNIT.com tyto webové stránky nekontroluje a nenese odpovědnost za jejich obsah, případné porušování podmínek ani za záměrné nebo nedbalé jednání těchto třetích stran, které by vedlo ke ztrátě, poškození, zpoždění nebo újmě vaší či vašich společníků. PARKINGUNIT.com neodpovídá za správnost názorů vyjádřených na těchto webových stránkách a tyto webové stránky nejsou společností PARKINGUNIT.com prošetřovány, sledovány ani není kontrolována jejich přesnost či úplnost. Zařazení jakékoliv webové stránky na stránky společnosti PARKINGUNIT.com neznamená schvalování nebo souhlas s odkazovanou stránkou ze strany společnosti PARKINGUNIT.com. Pokud se rozhodnete opustit web PARKINGUNIT.com a vstoupit tak na stránky těchto třetích stran, činíte tak na vlastní nebezpečí. V takovém případě se na vás budou vztahovat rovněž pravidla a zásady (včetně Zásad ochrany osobních údajů) uvedené na stránkách těchto třetích stran. PARKINGUNIT.com neodpovídá za informace, které jste poskytli třetím stranám.

5. Veškerý obsah stránek PARKINGUNIT.com je chráněn autorskými právy společnosti © PARKINGUNIT.com s.r.o., všechna práva vyhrazena. Další názvy produktů a společností uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Obrázky na všech webových stránkách společnosti PARKINGUNIT.com jsou zde pouze pro účely prohlížení a nesmí být uložené ani stažené v žádném formátu. Jakékoliv recenze zákazníků uváděné na webových stránkách společnosti PARKINGUNIT.com nepředstavují názory společnosti PARKINGUNIT.com.

6. Informace, produkty a služby zveřejněné na webových stránkách společnosti PARKINGUNIT.com mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost PARKINGUNIT.com nezaručuje jejich přesnost a zříká se odpovědnosti za nepřesnosti vztahující se k informacím a popisům produktů zveřejněných na webových stránkách PARKINGUNIT.com (včetně, ale nikoliv výlučně, fotografií, seznamů vybavení, obecných popisů apod.), z nichž mnohé poskytují samotní Provozovatelé parkovacích služeb. Hodnocení uvedená na stránkách PARKINGUNIT.com mají pouze informativní charakter a společnost PARKINGUNIT.com nezaručuje jejich přesnost. Informace zde uvedené se pravidelně mění. PARKINGUNIT.com a/nebo její příslušní dodavatelé mohou na webových stránkách provést změnu či vylepšení, a to bez předchozího upozornění. Společnost PARKINGUNIT.com a/nebo její příslušní dodavatelé nebudou za žádných okolností podávat stížnost na nevhodnost informací, produktů a služeb obsažených na webových stránkách a zařazení těchto informací na webové stránky PARKINGUNIT.com v žádném případě nepředstavuje potvrzení či doporučení těchto produktů ze strany společnosti PARKINGUNIT.com. Společnost PARKINGUNIT.com a/nebo její příslušní dodavatelé se tímto zříkají veškerých záruk a smluvních podmínek vázajících se k těmto informacím, softwaru, produktům a službám, a to včetně všech předpokládaných záruk a podmínek, i záruk na použitelnost pro konkrétní účel, název nebo neporušení práva. Společnost PARKINGUNIT a její dodavatelé nebudou za žádných okolností odpovědní za škodu (včetně, ale nikoliv výlučně, nepřímé, náhodné, trestné, zvláštní nebo následné) vyplývající nebo jsoucí v jakémkoliv vztahu s používáním webových stránek PARKINGUNIT.com, jejich nedostupností nebo neschopností je používat. Stejně tak nezodpovídají za jakékoliv informace, software, produkty a služby získané prostřednictvím webových stránek PARKINGUNIT.com nebo jinak vyplývající z používání libovolného webu PARKINGUNIT.com (včetně, ale nikoliv výlučně, ztráty užitné, ztráty dat, zisků, úspor nebo příležitostí), ať už na základě smlouvy, nebo objektivní odpovědnosti nebo jinak, a to i v případě, že má společnost PARKINGUNIT.com nebo její dodavatelé informace o možnosti vzniku škody. Společnost PARKINGUNIT.com a/nebo její příslušní dodavatelé odpovídají za přímou ztrátu vyplývající z používání webové stránky PARKINGUNIT.com, ať už na základě smlouvy, objektivní odpovědnosti nebo jinak, a to až do výše celkové hodnoty transakce u jedné události nebo řadě událostí, kde vznikne oprávněný nárok. Tyto smluvní podmínky a předchozí odmítnutí odpovědnosti neovlivňují vaše zákonná práva spotřebitele.

7. Souhlasíte s tím, že budete hájit a současně odškodníte společnost PARKINGUNIT.com, její affiliate společnosti a/nebo příslušné dodavatele a všechny dotčené spolupracovníky, ředitele, zaměstnance a agenty ve věci jakéhokoliv nároku, požadavku, náhrady, ztráty, poškození, pokut, postihů či výdajů jakéhokoliv dalšího druhu či povahy, včetně, ale nikoliv výlučně, přiměřených právních a účetních poplatků, které budou po společnosti požadovat třetí strany jako následek:

 1. Vašeho porušení těchto podmínek, upozornění a informací uvedených v tomto dokumentu;
 2. vašeho porušení jakéhokoliv zákona nebo porušení práv třetí strany; nebo
 3. vašeho používání jakékoliv webové stránky společnosti PARKINGUNIT.com.

8. Používáním webových stránek PARKINGUNIT.com souhlasíte s tím, že nebudete stránky PARKINGUNIT.com používat způsobem, který je nezákonný, nebo který není v souladu s těmito podmínkami a informacemi.

Společnost PARKINGUNIT.com s.r.o. je v České republice registrována pod identifikačním číslem 04367235.

Storno podmínky

Všechny žádosti o zrušení nebo změnu rezervace je nutné provést pomocí záložky “Spravovat mé rezervace“ na webových stránkách PARKINGUNIT.com, nebo zasláním e-mailu společnosti PARKINGUNIT.com na příslušnou uveřejněnou adresu. Pokud žádost o zrušení či změnu rezervace provedete verbálně, prostřednictvím telefonu nebo přímo u Poskytovatele parkovacích služeb, nebude na ni brán zřetel. Pokud provedete žádost o stornování za pomoci záložky “Spravovat mé rezervace“ bude vaše žádost zpracována automaticky a vaše oznámení o zrušení služby (vymezené jako doba mezi datem/časem určeným pro předání vozidla a časem, kdy PARKINGUNIT.com zaregistruje vaši žádost o zrušení) se počítá bezprostředně od okamžiku podání této žádosti. Pokud žádost o stornování služby odešlete e-mailem, může být zpracována pouze v době úředních hodin a oznámení o zrušení služby se považuje za platné teprve od okamžiku zpracování této žádosti společností PARKINGUNIT.com. Zákazníkům proto doporučujeme provádět žádosti o zrušení, stornování, služby pomocí záložky „Spravovat mé rezervace.“

Vezměte, prosím, na vědomí, že v následujících případech vám zaplacená částka nebude refundována:

 • Změny ve vašich cestách (včetně zrušených letů, plaveb, vlakových spojů apod.): Bez možnosti vrácení peněz. Je vaší povinností informovat se o jakýchkoliv změnách, adekvátně tomu upravit svůj plán a o všech relevantních změnách informovat PARKINGUNIT.com.
 • Společnost PARKINGUNIT.com neodpovídá za změnu vaší budoucí cesty (např. zrušení letu, plavby, vlakového spoje) a nemáte nárok na vrácení peněz.
 • Zmeškaní odjezdu shuttle busu: Bez možnosti vrácení peněz. Jízdní řády autobusových spojů jsou k dispozici na internetových stránkách PARKINGUNIT.com a jsou k dispozici i při rezervaci. Je vaší povinností registrovat provozní dobu kyvadlové dopravy a platné jízdní řády.
 • Zmeškání řidiče služby Meet & Greet: Bez možnosti vrácení peněz. Je vaší povinností poskytnout této službě přesný čas setkání a řidiče případně adekvátním způsobem informovat o jakýchkoliv změnách. Pokud by informace o místu setkání nebyly k dispozici na webových stránkách PARKINGUNIT.com nebo na rezervačním poukazu, je povinností zákazníka si je zjistit u Provozovatele parkovacích služeb.
 • Parkování na náhradním parkovišti z důvodu pozdního příjezdu na rezervované parkoviště: Bez možnosti vrácení peněz.
 • Parkování na náhradním parkovišti z důvodu, že jste rezervované parkoviště nemohli najít: Bez možnosti vrácení peněz. Pokyny s uvedeným místem, kde se parkoviště nachází, jsou na všech rezervačních poukazech a spolu s platnou rezervací jsou snadno dohledatelné na stránkách PARKINGUNIT.com. Je vaší povinností zajistit, abyste při odevzdávání vozidla měli rezervační poukaz spolu s platnými pokyny s sebou.
 • Chybějící rezervační poukaz: Rezervační poukazy (vouchery) jsou automaticky zasílány e-mailem. V případě, že vám váš rezervační poukaz nebyl doručen, je vaší povinností informovat o tom společnost PARKINGUNIT a zajistit, abyste příslušné údaje získali.
 • Nevyužité dny: Pro nevyužité, nebo částečně nevyužité, rezervace není k dispozici žádná náhrada ze strany PARKINGUNIT.com (náhrada může být poskytnuta pouze konkrétním parkovištěm)
 • Neakceptovaný typ vozidla: Bez možnosti vrácení peněz. Je vaší povinností zjistit, které typy vozidel mohou být daným parkovištěm přijaty, a to buď v rámci konkrétních informací o parkovišti, nebo kontaktováním společnosti PARKINGUNIT.com.

Rezervace může být změněna nejpozději 24 hodin před datem a časem návratu.

Oznámení o stornu služby ze strany zákazníka:

 • Více než 24 hodin do plánovaného předání vozidla: 100 % vrácení peněz.
 • 24 a méně hodin do plánovaného předání vozidla: Bez náhrady.

Zpracování osobních údajů a poučení subjektu

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PARKINGUNIT.com s.r.o. (dále jen: „správce“).


Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Pod pekarnami 245/10, Praha 9
 • email: [email protected]
 • telefon: +420 775 060 843

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování webu a další služby v souvislosti s provozováním webu,
zajišťující marketingové služby,
za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • SPZ,
 • mailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • údaje o předmětu plnění Správce.VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Na webu PARKINGUNIT.com využíváme soubory cookie k personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme

×

Změnit rezervaci